Statuten – goedkeuring en neerlegging 2022

NAAM // ADRES // VOORWERP en ACTIVITEITEN// DUUR

Art. 1 de naam

De VZW wordt “Oost Vlaamse Radioclub ‑ Radio Shack Gent” genoemd, afgekort OVRC.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,  die uitgaan van de VZW moeten volgende gegevens vermelden:  de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW,  het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW, in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW en, in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Eenieder die namens een VZW meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde voorschriften kan, naar gelang de omstandigheden, aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de VZW aangegane verbintenissen.

Art. 2 adres

De zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

Website & e-mailadres

De VZW heeft een officiële website: www.ovrc.be

De VZW heeft een officieel e-mailadres: bestuur.ovrc@gmail.com

Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

Art. 3 belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

De VZW heeft een belangeloos doel:

Het radioamateurisme in al zijn aspecten en nevenactiviteiten te promoten, op cultureel, wetenschappelijk sociaal en humanitair vlak.

De VZW heeft hierbij volgende activiteiten tot  voorwerp:

De theoretische en de praktische studie van de telecommunicatie, de datatransmissie, de dataverwerking en de elektronica in de brede zin van het woord.

Het verstrekken, binnen het kader van de regelgeving, van informatie omtrent de telecommunicatie, de datatransmissie, de dataverwerking en de elektronica aan al diegenen die in deze domeinen hetzij als vrijetijdsbesteding hetzij beroepshalve, actief zijn.

Het begeleiden van technische projecten.

Het samenwerken, binnen het kader van de regelgeving, met humanitaire projecten voor het opstellen en exploiteren van communicatienetwerken.

Het verstrekken van individueel technologisch advies.

Het inrichten en begeleiden van technische workshops en seminaries.

Het onderzoeken van radio ontvangst en zendinstallaties. Het opstellen van rapporten betreffende de onderzochte installaties omtrent de conformiteit aan de regels der kunst, de milieuwetgeving en de veiligheid. Het aanduiden van de aan te brengen verbeteringen om de installaties conform aan de regelgeving te maken.

Het inrichten, organiseren en geven van de nodige cursussen met betrekking tot de activiteiten van de vzw.

Deelname en organisatie van wedstrijden binnen de radiocommunicatie.

De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp.

 De VZW kan hierbij, enkel in ondergeschikte orde, economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen, zelfs in hoofdorde, waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

Art. 4 verbod op winstuitkering

De VZW mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Art. 5 duur

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht op datum van 1 april 1975 en kan op elk moment ontbonden worden.

INTERN REGLEMENT / COMMUNICATIE

Art. 6 intern reglement

Er is tot op heden geen intern reglement voorzien in de VZW

Art. 7. communicatie

Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van het bestuursorgaan, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

DE LEDEN

Art. 8 leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten rond de toetreding 

Er zijn minimum drie werkende leden, verder in deze statuten “leden” genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald.

Een kandidaat- lid van de VZW moet hiervoor mondeling, schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende:

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten.

Deze beslissing tot het niet toelaten van een lid, moet gemotiveerd worden. 

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Er zijn werkende leden, steunende leden en ereleden.

§1 Werkende leden

Werkende leden hebben enkel de rechten en verplichtingen die hun bij wet of deze statuten zijn toegekend.  Ze nemen deel aan de Algemene Vergadering, en ze hebben het recht om te genieten van de diensten die de vereniging haar leden aanbiedt en de verplichting om de statuten en voorschriften van de vereniging te respecteren.

§2 Steunende leden

De steunende leden worden niet toegelaten tot de Algemene Vergadering

Het statuut van steunend lid is enkel toegankelijk voor rechtspersonen, radioclubs, verenigingen…..

Om als steunend lid te worden toegelaten, volstaat het de daartoe vastgestelde bijdrage conform art 11 te betalen.

§3 Ereleden

De Ereleden worden eveneens toegelaten tot de Algemene Vergadering, voor zo ver ze nog verklaren te lid zijn van de vzw.

Het statuut van erelid is uitsluitend toegankelijk voor fysieke personen, de ereleden worden bij hun verkiezing ontslagen van lidgeld en dienen dus geen lidgeld meer te betalen om lid te blijven. Ereleden kunnen te kennen geven geen lid meer te willen zijn van de vzw.

Art. 9 rechten en plichten van de leden

De leden hebben de rechten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

De leden hebben de plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Art. 10 voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag leden  

Ontslag

Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. 

Het ontslag gebeurt per brief of per email en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan

Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. In dat geval gaat het ontslag in op de eerste dag van de maand volgend op het verzenden van het ontslag.

Automatisch ontslag

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Uitsluiting

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering.  De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken.

Schorsing

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Overlijden

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Art. 11 bijdragen of stortingen van de leden

Ieder werkend lid en steunend lid gaat de verbintenis aan, het voorafgaandelijk in overleg met het bestuursorgaan vastgesteld jaarlijks lidgeld, binnen de door het bestuursorgaan gestelde termijn te betalen.

Het maximale bedrag van het jaarlijkse lidgeld bedraagt 500 €, gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen met als referentie 30‑4‑95. Op de algemene vergadering zal het lidgeld voor het volgende jaar bepaald worden.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de VZW en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 12 het register van de leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.

Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Indien het lid een geldige call heeft, zal deze eveneens vermeld worden

Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm..

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst .

De VZW moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

TOEGETREDEN LEDEN

Art. 13 toegetreden leden

Toegetreden leden zijn derden die een band hebben met de vereniging maar geen (effectief of werkend) lid zijn.

In de vereniging zijn er geen toegetreden leden.

DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 14 samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit het bestuursorgaan en alle werkende leden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door een van de leden van het bestuursorgaan.

Art. 15 bevoegdheden algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de statutenwijziging;
 • de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Art. 16 bijeenroeping algemene vergadering

Wanneer bijeenroepen

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet. 

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van het bestuursorgaan of wanneer één vijfde van de leden hierom vraagt. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.

Procedure bijeenroepen

Alle bestuurders en werkende leden worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen.

De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één lid van het bestuursorgaan aangebracht voorstel wordt op de agenda gebracht.

De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 30 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de bestuurders en de werkende leden een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld. Indien er geen e-mailadres werd meegedeeld, communiceert de VZW via de valven, die op dezelfde dag uitgehangen wordt als de communicatie per e-mail.

Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Art. 17 deelneming aan de algemene vergadering

Vertegenwoordiging

De bestuurders en leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid of lid door middel van een genaamtekende volmacht. Elk stemgerechtigd lid kan slechts 1 volmacht  aanbrengen.

Deelneming op afstand

Er is geen mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering.

Art. 18 verloop van de algemene vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Art. 19 aanwezigheidsquorum & meerderheden

Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden of leden.

Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW,  en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de  van de werkende leden en het bestuursorgaan op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de werkende leden en het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigers. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Meerderheden

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Elk bestuurslid en lid heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordiger  het vraagt, door geheime stemming.

Art. 20 notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De leden worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot inzage van de verslagen.

HET BESTUURSORGAAN

Art. 21 samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan

Aantal

De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, allen natuurlijke personen.

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Het maximum aantal bestuurders bedraagt 11 en een voorzitter.

Voorwaarden

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • werkend lid zijn van de vzw .
 • en, een radiovergunning (klasse 1, 2 of 3) bezitten of deze binnen redelijke termijn behalen of een geldig ONL nummer bezitten

Taakverdeling

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan, gekozen onder de bestuursleden.

Daarnaast verdeelt het bestuursorgaan de functies van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester onder de bestuurders. Wanneer er geen consensus hieromtrent wordt bereikt, wordt hierover gestemd. De taakverdeling kan niet door derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt

Coöptatie

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende samenkomst van het bestuursorgaan kan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij het bestuursorgaan er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de samenkomst van het bestuursorgaan, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Art. 22 benoeming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Men dient de helft +1 stem te hebben om benoemt of herbenoemt te worden. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Er is een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist.

De bestuurders worden benoemd voor de duur van 3 jaar, waarna ze zich herverkiesbaar kunnen stellen. De voorzitter is elke 6 jaar herverkiesbaar.

De eerste samenkomst van het bestuursorgaan na goedkeuring van deze statuten zal de herverkiesbare periodes van de bestuurders bepalen.

De voorzitter wordt op deze eerste verkiezing gekozen. 

Elk jaar zijn er 4 bestuurders herverkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Indien meer kandidaat bestuurders dan herverkiesbare plaatsen, beslist de meerderheid van de bestemmen wie bestuurder wordt.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 23 bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Art. 24 bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Art. 25 deelneming aan het bestuursorgaan

Vertegenwoordiging

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.

Voorzitterschap

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Schriftelijk besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Uitbreiding bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan uitgebreid worden met een groep van experten/coördinatoren. Deze toegevoegde experten/coördinatoren hebben geen stemrecht maar worden wel uitgenodigd voor de vergaderingen van het bestuursorgaan. Deze experten/coördinatoren staan in voor de coördinatie, uitwerking en van projecten, organisatie van evenementen, en andere activiteiten georganiseerd of gedragen door de vzw. De experten/coördinatoren moeten lid zijn van de vzw.

Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 26 aanwezigheidsquorum & stemming

Aanwezigheidsquorum

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Meerderheid

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elke bestuurder heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Art. 27  notulen

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.

Derden en/of toegetreden leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

Art. 28 einde mandaat van bestuurder

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit het bestuursorgaan van de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk of via e-mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan.

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW
 • wanneer een bestuurder 3x maal niet aanwezig is geweest op de een samenkomst van het bestuursorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door het bestuursorgaan met een gewone twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

Wanneer het mandaat van een bestuurder stopt, om gelijk welke reden, dient deze alle goederen en gelden, eigendom van de vzw  die hij in zijn bezit heeft onverwijld over te maken aan de vzw.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 29 samenstelling, werking, benoeming

Het dagelijks bestuur van de VZW, alsook de vertegenwoordiging van de VZW wat dat bestuur aangaat kan worden overgedragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit maximum 3 dagelijks bestuurders.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Om als dagelijks bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • deel uitmaken van het bestuursorgaan
 • zich vrijwillig kandidaat stellen

Een dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. De benoeming gebeurt bij een gewone meerderheid van de stemmen van de uitgebrachte stemmen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor een duur van 1 jaar.

Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden alleen uit.

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de VZW.

Het ontslag gebeurt schriftelijk of via e-mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan van de VZW.

Een dagelijks bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de dagelijks bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om dagelijks bestuurder te worden in de VZW
 • wanneer een dagelijks bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het dagelijks bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de dagelijks bestuurder.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Art. 30 algemene vertegenwoordigingsclausule

De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 2  bestuurders.

BEGROTING & JAARREKENING

Art. 31 boekhouding en jaarrekening

Boekjaar

Het boekjaar van de VZW loopt van 01/01 tot en met 31/12.

Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

Jaarrekening en begroting

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor op de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met dit wetboek vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Bekendmaking

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Art. 32 onderzoeks- en controlebevoegdheid

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

DIVERSE BEPALINGEN

Art. 33 ontbinding vzw

 In geval van ontbinding van de vzw zal het netto actief toegewezen worden aan een begunstigde met een onbaatzuchtig doel.

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Art. 34 slot

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.