Geschiedenis van de club

Onze vereniging huisvest de Gentse amateurs alsook de amateurs buiten Gent die de vereniging een warm hart toedragen. Zo hebben we ooit een lid gehad in Paramaribo…

Wat geschiedenis:

De club is ontstaan uit een vroegere groep, die na vele jaren teruggelopen was tot één lid: De voorzitter/secretaris/penningmeester Tuur Willame ON4WN.
Deze hardwerkende man heeft kelders vol materiaal gehad, maar heeft zelden of nooit een verbinding gemaakt.
Van zijn hand bezitten we nog massa’s paperassen. Het zou een grote studie vergen de voorgeschiedenis van de club hieruit te reconstrueren.
We hebben de eerste tastbare voorwerpen uit de jaren 1926… Toen heette de vereniging nog de “Middenstandsradio”. Er werden toen lessen gegeven aan handelaars en herstellers van radiotoestellen. In ons lokaal hangen foto’s van een tentoonstelling van radio’s in het Gentse.

Toen ik in 1959 toetrad tot de UBA als ONL, was het lokaal gelegen in de Lange Kruisstraat in het centrum van Gent. We betrokken er een zolderkamer van het restaurant Van Eyck.
Daar we consumeerden in het café van het restaurant, hadden we omzeggens geen inkomsten meer. Ieder jaar was er een hambeurs waarbij er verkocht werd met een veilingmeester en waarbij een percent naar de clubkas ging. Verder was er niet veel, daar het aantal leden laag was.

Toen we ook nog eens een grote insijpeling van regenwater hadden, waardoor het plafond erg laag begon te komen en bovendien vol stond met champignons, hebben we het besluit genomen te verhuizen.
Bovendien werd het café steeds vroeger gesloten wegens gebrek aan bezoek, waardoor we buiten gekeken werden; de sfeer was er niet meer. We moesten onze toevlucht steeds meer zoeken in de andere gelegenheden, waaronder het “Vosken” .
Het was voor mij echter wel een mooie tijd. Van toen af ben ik mij beginnen inzetten voor de vereniging die we gingen stichten. Mijn leermeesters/vrienden zijn ondertussen ofwel zéér oud of overleden. Ook was het de tijd van het afleggen van examens (eerst theorie en reglementering met een jaar stage in CW (Morse), dan een tweede examen met toelating tot fonie (Amplitude Modulatie). Verder het frenetiek bouwen van een Geloso ontvanger, gevolgd door een zender met Geloso VFO en eindtrap 807. 

Het waren inderdaad mooie jaren. Jong zijn en een boeiende hobby hebben…
Ook al omdat er bitter weinig te koop was voor een beurs van een student of een jongeling die een gezin stichtte en niet al te veel verdiende. Legermateriaal op overschot was er genoeg te krijgen. Veel materiaal werd daaruit gewonnen, zoals rolspoelen, mooie variabele condensatoren, allerlei porseleinen spul, relais, buizen, enz…
Ook enkele bekende zaken die radiomateriaal verkochten werden druk bezocht.

Het boeiende aan de hobby was de zelfbouw. Toen MOEST er wel gebouwd worden. En er MOEST een jaar telegrafie beoefend worden.
Het was dus simpel: Eerst de ontvanger maken en dan een eenvoudige zender met een oscillator (Geloso VFO …de grote luxe) een buffertrap en een eindtrap. Natuurlijk diende ook een voeding gemaakt te worden met hoge (gevaarlijke) spanningen. Ook daar moest de nodige zorg aan besteed worden.
Voor de antennes werden meestal draadantennes gebouwd. Het nec plus ultra waren de toen reeds verkrijgbare commerciële amateur antennes zoals de W3DZZ en beams (gerichte antennes met meerdere elementen cfr. TV-antenne). Prettig was ook de betere verstandhouding tussen amateurs (“hams” genoemd), de bekende hamspirit. Iedereen kon iedereen wel aan iets helpen. Goede raad kostte niets en al rap werd een handje toegestoken. Het begrip “hardware” was toen zéér zinvol, daar er moest aan metaalwerken gedaan worden, antennes met pylonen opgericht en soms speciale onderdelen moesten gemaakt worden. Zo kregen we als vanzelfsprekend specialisten op de draaibank, antennezetters, enz…
Het verenigingsleven bloeide terug op toen we een huis huurden in de David Teniersstraat te Gent (hoogste punt van de stad met de watertoren). Het kleine huisje dat er vervallen en vervuild bijstond, werd omgebouwd tot een verenigingslokaal. Tevens werd een start gemaakt met het oprichten van een vzw. Enkele bezielden legden elk 1000 BEF neer en zo begon ons avontuur. De OVRC vzw werd opgericht in 1976.

Reeds na de eerste grandioze openingsavond sprong het ledenaantal de hoogte in. Het duurde slechts enkele weken of het huis was reeds te klein. Na verloop van tijd dienden we terug te verhuizen naar een pand in het “Tussen ’t pas”. Dit moest ook aangepast worden . Ook daar groeide het aantal leden nog verder. Tot er enkele ontevredenen een afgescheurde vereniging vormden. Dat gebeurt in de beste families. Tot overmaat van ramp werd het huis openbaar verkocht (nadat een informele toezegging aan ons gedaan was met een schappelijke prijs). Helaas werd er flink opgeboden om dit huis te verwerven en er dan een studentenhome van te maken.
In crisisberaad en na een spectaculaire ledenvergadering, werd bij de leden een renteloze lening aangegaan voor de duur van 10 jaar. Met deze opbrengsten en het gespaarde kapitaal konden we het pand aan de Ham hoek Bomastraat bekomen. Ook hier kregen we een vervallen en vervuild pand in handen. Maar betere huizen waren voor onze beurs te duur. De daarop volgende jaren diende men steeds te investeren in het gebouw en diverse werken uitvoeren om het niet te laten verkommeren. Het gebouw was eigenlijk wat te groot en de onderhoudskosten gingen hoog oplopen waarop besloten werd om uit te kijken naar een andere lokatie.
Een kandidaat koper voor ons oud gebouw was vlug gevonden en na een zoektocht vonden we het lokaal hier in Mariakerke, dat mits wat kleine ingrepen volledig aan onze noden voldeed.
Ook hier begon dus terug het inrichten. Er werd een keuken met bar geplaatst, een extra zolderruimte werd ingericht, er werden rekken voor de toestellen en de werkruimte voorzien en natuurlijk werden de nodige antennes geinstalleerd.
Sinds Juli 2015 verhuisden we naar een nieuw lokaal in de St Cornelisstraat in Mariakerke.

Hier beschikken we over een gebouw in goede staat, onderhoudsvriendelijk en waar we alle aspecten van onze hobby kunnen beoefenen. Zo is er een volledig radio station aanwezig met antennes voor HF, VHF en UHF. kunnen er gesprekken gevoerd worden in fonie (spraak), CW (morse) en diverse digitale modes.
Ook is er een ruime werktafel aanwezig met diverse meettoestellen en gereedschap om bepaalde metingen, kleine herstellingen of zelfbouwprojecten uit te voeren.

Op vrijdagavond is er de wekelijkse bijeenkomst. Er worden op verschillende weekavonden lessen gegeven over elektronica, arduino, om de zendvergunning te behalen,…. Ook hiervoor zijn de nodige zaken zoals een white board, een beamer en internet aanwezig.

Onze club telt om en bij de 140 leden en is hierdoor een van de grootste radio clubs van Belgie. De OVRC is eveneens lid van de UBA, een overkoepelende vereniging die de belangen van de radioamateurs nationaal en internationaal verdedigd.